Download (PDF, 488KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกล่องนมUHT36x200cc.(ไทย-เดนมาร์ค)Slim เครื่องอัตโนมั...
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 16,000 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 016/2561