เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำ...
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 14 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (อาคาร ๒) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีประ...