Download (PDF, 137KB)

เนื้อหาอื่น

ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที...
ก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 40 เมต...
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม จำนวน 56,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่048/2560