ตาม ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ และ ๐๘๙-๙๐๑๘๐๓๒ …<<ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 2-3 และ เจ้าพนักงานผลิต 2-3

เนื้อหาอื่น

รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร ๘...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง **New**
รับสมัครพนักงาน อ.ส.ค.เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งในระดับ 4
รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน