ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ยื่นใบสมัครและมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพนักงานพ.ศ.2555 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลางกองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมนั้น…<<ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3

เนื้อหาอื่น

รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนั...
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา