Download (PDF, 3.88MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางจ้างเหมาขนส่งนมให้ModernTradeประจำเดือนกันยายน2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย คุณอุทัย วงศ์เรืองแสง