Download (PDF, 2.53MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
ราคากลางซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 18 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมโครงการวิ่งไทย-เดนมาร์ค มินิฮาล์ฟมาราธอน
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 14 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ