ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> สอบราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc.

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 92,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการ...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
จ้างแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จำนวน 1 อัตรา
ราคากลาง ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2560