Download (PDF, 2.33MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อถังบรรจุไนโตนเจนเหลว ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1...
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 104/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ