ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร

เนื้อหาอื่น

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยวิธีพิเศษ
จ้างขนส่งโคนมเข้าประกวด ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561
ราคากลาง ซื้อถังกรองคาร์บอนสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร จำนวน 2 ถัง
จ้างเหมาแรงงานทั่วไปพืชอาหารสัตว์ จำนวน 5 อัตรา และแรงงานทั่วไปอาหาร TMR จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติง...