ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาฟิล์มห่อนม UHT ขนาดกว้าง 200 มิลลิเมตร

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร จำนวน 70,000 กิโลกรัม ด้ว...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ35 จำนวน 77,000 กิโลกรม ประกาศเลขที่ 119/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ
]ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจปฏิบัติการและกระบวนการผลิต คุณวุฒิ ม.6 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-...