Download (PDF, 3.55MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีง...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHTขนาด 36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)อัตโนมัติ จำนวน 280,000 ใบ
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS (Management Information System)ประกาศเลขที่ 077/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ประกาศเลขที่ 003/2560