GDE Error: Requested URL is invalid

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc. จำนวน 91,900,000 หลอด ด้วยวิ...
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัต...
จ้างเหมาก่อสร้างลานรีดน้ำเชื้อมีหลังคาคลุม ขนาด 120 ตารางเมตร ณ แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจธุ์โคนม โดยว...