Download (PDF, 453KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 800 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 093/2560
รายชื่อผู้ชนะซื้อเกลือป่น จำนวน 450,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 087/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกทั่วไปผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิ...
ราคากลางเช่ารถยนต์กระบะบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ประจำกองท่องเที่ยวและโครงการพิเศษ