ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 36×200 cc.(นมโรงเรียน) Slim

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
จัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคกลาง
ราคากลางค่าอะไหล่ Regulating valve of UHT. Burkert
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Drive-in Rack) ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๘๖๔ ช่อง พร้อมติดต...