Download (PDF, 427KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วทางเข้า-ออกบริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560
จ้างแรงงานวุฒิ ปวส.เพื่อปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด36x200cc.Slim Auto ประกาศเลขที่ 110/2560