Download (PDF, 2.81MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559
ราคากลางโครงการกล่องโชว์/หัวชั้น และประชาสัมพันธ์ชงชิม ประจำปี 2560
จ้างโครงการเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโค...