ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 48×125 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1...
จ้างโครงการไทย-เดนมาร์ค Nature Camp ครั้งที่ 7 โดยวิธีพิเศษ
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยวิธีพิเศษ
จ้างแรงงานวุฒิ ปวส.เพื่อปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา