ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่ และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
ราคากลางกระดาษบรรจุนม-125-ซีซี-8500000-แพค-เดือน-ม.ค.-มี.ค.60.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ