Download (PDF, 2.01MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำ บรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 72,000 กิโลกรัม เลขที่ 152/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
ราคากลางต่ออายุการประกันอัคคีภัยสต๊อกสินค้าของโรงงาน สภก. ต่อไป 1 ปี
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อสังคมออนไลน์