ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตน้ำเชื่อและคลังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากโรงสูบ2 ไปยังโรงสูบ 1 ประกาศเลขที่ 018/2560
ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ
สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสัตว์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ประกาศ 021/2561