Download (PDF, 1.9MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1...
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) จำนวน 1,840 ช่อง พร้อมติดตั้ง ณ องค์กา...
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร ประจำเดือนมีนาคม 2560
เช่าเต้นท์ผ้าใบ พร้อมผ้าใบด้านข้าง ประตูชักรอกพร้อมรางน้ำผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง