Download (PDF, 3.56MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโ...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHT 36x200cc. Slim (โรงเรียน)ประกาศเลขที่ 031/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ประกาศเลขที่ 003/2560
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 25 คน โดยวิธีพิเศษ