Download (PDF, 3.59MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียนของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง-น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว-12000-ลิตร-และค่าขนส่ง-ประจำเดือน-ธ.ค.59-ม.ค.60
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 095/2560