Download (PDF, 3.6MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด 200 มม. จำนวน2 รายการ ประกาศที่ 126/2559
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง เดือนพฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัต...