Download (PDF, 3.14MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์คคิดดีและของที่ระลึก
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
ราคากลาง น้ำมันเตาA600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.60
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ1,000 จำนวน 60,000 กิโลกรม ประกาศเลขที่ 118/2560