Download (PDF, 3.24MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ประกาศเลขที่ 126/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 18,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 088/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ต...