Download (PDF, 160KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางกระดาษบรรจุนม-125-ซีซี-8500000-แพค-เดือน-ม.ค.-มี.ค.60.
ซื้ออุปกรณ์การจัดทำดอกไม้จันทน์ และอุปกรอื่นๆ ดอกไม้เพื่อพ่อ โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
จ้างก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 40...