ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลาง Roadshow นมไทย-เดนมาร์ค ในประเทศกัมพูชา

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
ประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 54,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการ...
ราคากลางเช่ารถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ประจำแผนกส่งเสริมการตลาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...