Download (PDF, 276KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบล...
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 250,000 ใบ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องบรรจุนม 36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วทางเข้า-ออกบริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560