ผลผลิต/สินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Download (PDF, 7.32MB)

เนื้อหาอื่น

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ต้อนรับคณะกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรั...
อ.ส.ค. จัดคืนความสุขให้ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหว...
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
ขอเชิญร่วมโครงการ "ดื่มนมชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ"