Download (PDF, 2.32MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1...
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,100 รีม เลขที่ประกาศ 013/2560
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHTชนิด12หลอด/ชุด จำนวน 3,600,000 ชุด ประกาศเลขที่ 114/2560
ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2 นิ้ว x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์