Download (PDF, 426KB)

เนื้อหาอื่น

จัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคกลาง
ตารางราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุนม L1-6, UHT., Past, Shrink และเครื่องติดหลอด ประจำเดือน ก.ค....
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV)