ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางตู้ควบคุมไฟฟ้าโรงงานพร้อมสายส่งไฟฟ้า (Main Swith Boand) พร้อมติดตั้งระบบ

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ประกาศเลขที่ 126/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด250 มิลลิเมตร ประกาศเลขที่ 099/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud Service และ Cloud SaaS ประจำปี 2561