ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>เสนอราคาขายรถยนต์ จำนวน 16 คัน (ส่วนที่เหลือ)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาสและสตูล เทอม2/2559 โดย สหกรณ์โคนมพัทลุง
สอบราคาซื้อวิตามินE 50% จำนวน 300 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 066/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ จำนวน 4 อัตรา และจ้างเหมาแรงงานภายนอกเ...