GDE Error: Requested URL is invalid

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโ...
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โดย...
ราคากลาง ซื้อถังกรองเรซิ่นสแตนเลส 1200 ลิตร 20171202
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพา...