ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 400,000 กิโลกรัม

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,100 รีม เลขที่ประกาศ 013/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด 200 มม. จำนวน2 รายการ ประกาศที่ 126/2559
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทอม2/2559 โดยคุณจุมพล สุวรรณมณี
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 104/2560