Download (PDF, 134KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
จ้างเหมาแรงงานคุณวุฒิ ปวส. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1คน โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วทางเข้า-ออกบริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560