Download (PDF, 36KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHTขนาด 36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)อัตโนมัติ จำนวน 280,000 ใบ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service ประกาศเลขที่ 057/2560
จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่ 1 ตำบลมิต...
การซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง