Download (PDF, 2.2MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางค่าแรง-service-เครื่องบรรจุนม-L1-6-UHT.-Past-เครื่องติดหลอดและShrink-ม.ค.-มี.ค.60
ราคากลางเช่าที่ดินจากสมาคมกลุ่มชาวไร่ฯ-ตั้งแต่-ม.ค.-ธ.ค.60
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
สอบราคาซื้อกากถั่วเหลือง จำนวน 70, 840 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 124/2560