Download (PDF, 2.35MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาด ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 330,000 กิโลกรัม เลขที่ 071/2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ประกวดราคาซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต ๑๔% จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์