ช่วงบ่าย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และ กรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 10 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จ.เชียงใหม่

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.สนันสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มูลค่า 80,000 บาท แก่มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
ประชุม SIG Global Leadership Meeting
วันที่ 14 เมษายน 2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 256...