ช่วงบ่าย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และ กรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 10 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จ.เชียงใหม่