ช่วงบ่าย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และ กรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 10 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จ.เชียงใหม่

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. ร่วมอภิปรายเรื่อง "เราจะสืบสานอาชีพพระราชทาน การเลี้ยงโคนม "
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช
อ.ส.ค.จัดงานทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ของฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมเพื่อสืบสานอาชีพพระราชทาน