วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในงานปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คนและได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมกับชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปีวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
อ.ส.ค.ร่วมโครงการบริจาคโลหิต พร้อมรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560(Worl...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในช่วงเช้า ดูงานฟาร์ม Fazend...