วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมหารือกับ ดร.ชวชาต. สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคารออมสิน เพื่อหารือด้านการทำ mou ร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน และได้จัดงานภายใต้ชื่อ “start up SME ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และสามารถมีแหล่งเงินกู้นำไปเป็นทุนในการก่อสร้างและขยายกิจการในอัตราดอกเบี้ยตำ่
Wโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและสอบถามรายละเอียดโครงการด้าน sme อีกหลากหลาย ในงานดังกล่าวได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น G ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนื้อหาอื่น

กิจกรรม Work shop โครงการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค"
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก 2560 ( World Milk Day 2017)
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560