วันที่ 9 พฤษภาคม 25 60 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  นำทีมพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม แก่ประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื้อหาอื่น

ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2017
ตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ และได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านโคนมและอุตสาหกรรมนม
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก