วันที่ 9 พฤษภาคม 25 60 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  นำทีมพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม แก่ประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื้อหาอื่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)ของ 3 หน่วยงาน ในด้านวิชาการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและการผลิตผลิต...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช
อ.ส.ค.ร่วมกับอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว...
อ.ส.ค.จัดโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเ...