วันที่ 9 พฤษภาคม 25 60 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  นำทีมพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม แก่ประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมรับทราบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่1/2...
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จังหวัดประจว...
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 6/2560