เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาด Motor ไม่น้อยกว่า 75 kW พร้อมอุปกรณ์แ...
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
ราคากลางซื้ออะไหล่สำรอง Safety Stock Spare part ของเครื่องฆ่าเชื้อ UHT STORK
สอบราคาจ้างจัดทำรั้วทางเข้า-ออก บริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560