ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 365,000 กิโลกรัม

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ LP 100 กิโลวัตต์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง ค่าเช่าไม้พาเลท Loscam ตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...