วันที 10 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ นมพาสเจอร์ไรส์ มอร์กานิก ไทย-เดนมาร์ค แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าศึกษาอบรม หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตล...
อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ