Download (PDF, 30KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโคบอล์ทซัลเฟต จำนวน 50 กิโลกรัม ประกาศเลขที่140/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 094/2560