Download (PDF, 168KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service ประกาศเลขที่ 057/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแท้งค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร
จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณอาคารรับเสร็จฯ หน้าทางขึ้นซุ้มประตูโค้ง ถนนรอบอาคารสำนักงาน ฝ่ายท่องเที...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 5,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 085/2560